Overgang til WordPress

Vår overgang til WordPress

Vi gikk nylig for en overgang til WordPress for siden vår, da vi trengte noe som var lettere å administrere.

Vi gjorde mye research og vaklet mellom Joomla, Drupal og WordPress.

Det var først etter å ha lest WordPress: Why use itIVYthemes.com at vi ble overbevist om at WordPress er den rette platformen for oss. Du ser resultatet av det nå. Hva synes du?

Det var veldig lett å sette opp siden og det er tusenvis av både gratis og betalte design man kan bruke, så du finner garantert noe du liker.

Vi ser fram til å fortsette å jobbe på den nye platformen og er i full gang med å skrive mer innhold.

 

 

Artikkel om placebo og alternativ medisin

Morgenbladet har i sin artikkel Placeboeffekten (følg linken) 24.06.11 tematisert dette, og blant annet intervjuet Vinjar Fønnebø ved NAFKAM.

placebo

Foto: NRK

Det pågår en debatt om placebo effekten, ikke minst når det gjelder virkningen av ulike retninger innen alternativ medisin.

Sitat fra artikkelen «Da verdens forskere satte seg fore å undersøke effekten av alternativ medisin (…) Det var stort sett bare akupunktur og refleksologi som sørget for bedring utover placebo».

Internasjonalt har forskning på placeboeffekten skutt fart de siste tyve årene, og den norske psykologen Per M. Aslaksen har på kort tid markert seg sterkt i feltet, blandt annet med nye funn om hvordan negative følelser, frykt og stress henger sammen med smerte.

Akupunktur høyskolen godkjent av ERASMUS

Akupunktur høyskolen er godkjent av Erasmusprogrammet. Erasmus er EUs program for samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Europa og er en del av EUs program for livslang læring (LLP). Det åpner for spennende nye muligheter for utveksling.

akupunkturVi jobber med å få på plass avtaler, og vil legge ut nærmere informasjon når vi vet mer. Vi regner med at dette vil ta noe tid.

Deltagelse i programmet krever et Erasmus University Charter. Institusjonene søker om dette hos EU-kommisjonen.
Erasmus har som hovedmålsetting å støtte oppbyggingen av Europa som et attraktivt område for høyere utdanning og å underbygge bidraget høyere akupunktur utdanning og yrkesutdanning har innenfor denne nyskapingsprosessen. Gjennom programmet ønsker man også å:
• Forbedre kvaliteten og øke volumet innenfor student- og lærermobilitet i Europa for å nå målet om tre millioner Erasmus-studenter innen 2012.
• Forbedre kvaliteten og øke volumet i det multilaterale samarbeidet mellom høyere akupunktur utdanningsinstitusjoner i Europa.
• Øke graden av transparens og kompatibilitet mellom høyere utdanning og kvalifikasjoner i yrkesutdanningen i Europa.
• Forbedre akupunktur kvaliteten og øke aktiviteten når det gjelder samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner og bedrifter.
• Forenkle utviklingen av nyskapende praksis i utdanning og opplæring på høyere nivå og overføringen av disse, inkludert fra et land til andre.
• Støtte utviklingen av nyskapende IKT-basert akupunktur innhold, tjenester, pedagogikk og praksis for livslang læring.
Hvem kan delta?
Følgende personer og organisasjoner kan delta:
• Alle kategorier studenter og lærlinger innenfor høyere akupuntur utdanning og opplæring.
• Høyere utdanningsinstitusjoner.
Akupunktur
• Lærere, veiledere og annet personale ved disse institusjonene.
• Organisasjoner og deres representanter involvert i høyere utdanning, inkludert relevante student-, universitet- og lærer-/veilederforeninger.
I tillegg kan også følgende typer organisasjoner delta under spesielle vilkår:
• Bedrifter, foreninger og andre representanter for arbeidslivet.
• Offentlige og private organisasjoner, inkludert ideelle organisasjoner og NGOer som er ansvarlige for organisering og formidling av utdanning og opplæring på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.
• Forskningssentre og organ som har befatning med livslang læring.
• Organ som tilbyr veiledning-, rådgivning- og informasjonstjenester.
Aktiviteter
Følgende aktiviteter støttes av Erasmus-programmet:
• Individuell mobilitet

o Studentmobilitet til høyere utdanningsinstitusjoner og praksisutplassering i bedrifter, opplæringssentre, forskningssentre eller andre organisasjoner (Erasmus-studenter).
o Lærermobilitet til høyere utdanningsinstitusjoner med formål å undervise eller få opplæring ved en partnerinstitusjon.
o Mobilitet med opplærings- eller undervisningsformål for andre akupunktur ansatte ved høyere utdannings- institusjoner eller for ansatte i bedrifter.
o Erasmus intensive program.
• Utvikling av partnerskap
• Multilaterale prosjekt
• Erasmus tematiske nettverk
• Andre initiativ som fremmer målsettingene i Erasmus ( accompanying measures)

Er du gravid og kvalm?

Et forskningsprosjekt er igangsatt av nasjonalt forskningssenter for komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) ved Universitetet i Tromsø i samarbeid med Refleksolog og Akupunkturhøyskolen for å prøve ut effekten av akupunktur mot svangerskapskvalme. Er du gravid og kvalm? Les mer om prosjektet under denne linken.
Ta kontakt med oss på info@akhs.no hvis du er interessert

Studentklinikk

Vi tar imot pasienter ved Studentklinikken alle virkedager unntatt onsdag (se tidene under).
Ved Studentklinikken har høyskolens studenter klinisk praksis under kyndig veiledning.
Se eget kampanjetilbud i oktober!

yintang

 

Akupunkturhøyskolen prioriterer kontakten med praksisfeltet og ressurser til veiledning av studenter i klinisk praksis høyt. Akupunkturhøyskolen startet derfor studentklinikk i skolens lokaler i 2002. Ved flytting til nye lokaler på Ullevål Stadion har Akupunkturhøyskolen satset betydelige ressurser på studentklinikken. Studentklinikken ble utvidet slik at klinikken har 4 separate behandlingsrom, et undervisningsrom og et konsultasjonsrom. Praksis ved studentklinikken er obligatorisk for studentene i alle årstrinn.

Åpningstider:
Mandag: 08.00 – 16.00
Tirsdag: 15.00 – 20.00
Torsdag: 08.00 – 15.30
Fredag: 08.00 – 16.00

Studietur til Nanjing, Kina

Studietur til Nanjing University of Chinese Medicine er en obligatorisk del av bachelorstudiet ved AKHS, og er lagt til første delen av studieprogrammet for siste studieåret. Det vil si at den arrangeres i tiden august/september. Studieturen til Kina varer i 4 uker.

studietur til kina

 

Hoveddelen av undervisningen er lagt opp som praksis på sykehus, og i tillegg er det forelesninger 2-3 ganger pr uke.

Nyansettelser ved Akupunkturhøyskolen

Campus Kristiania har nå gjort 4 nyansettelser i faste stillinger ved Akupunkturhøyskolen. De nye ansatte er Gry Sagli, i 100% stilling som 1. amanuensis, Terje Alræk i 50% stilling som 1. amanuensis, Edna Røssberg i 50% stilling som høyskolelektor og Anette Sørensen i 100% stilling som høyskolelærer, Anette har inntil nå vært ansatt i 60% stilling. Vi går spennende tider i møte, og ønsker våre nye medarbeidere velkommen. De ansatte vil tiltre 1.9.11 og vil bli nærmere presentert senere.

Rullerende studentopptak hos AKHS

Hvorfor velge Akupunkturhøyskolen?

AKHS tilbyr akkreditert bachelorgrad i akupunktur. Som praktisk rettet yrke legger AKHS vekt på å integrere teoretisk kunnskap i klinisk og praktisk undervisning.
Studiestart i slutten av august 2011.

Vi har rullerende studentopptak.

Rullerende studentopptak

Klinisk praksis foregår i undervisning og ved skolens egen studentklinikk.
Lærerstaben på 25 fra Norge, England og Kina, er høyt kvalifiserte og har i snitt 20 års klinisk erfaring. Samarbeid med universiteter i England, Australia og Kina, gir mulighet for studentutveksling, selv om vi har rullerende studentopptak. Helsepersonell som kvalifiserer for fritak fra moduler i medisinske fag, får redusert studieavgift.

Modultilpasning
Via rullerende studentopptak så kan søkere velge om de vil ta studiet som et fulltidsstudium over 3 år, eller 4 år deltid.
Studiet er oppbygget av moduler som gir studiet fleksibilitet.
Bachelorgrad i akupunktur inneholder også anatomi og funksjonell anatomi. De som har eksamener i tilsvarende fag, vil kunne få fritak for dette.
Søkere uten helsefaglig bakgrunn som har tatt medisin grunnstudium eller medisin grunnfag, får godskrevet medisinske fag som tilsvarer nivået i bachelorgraden.
Studenter som ønsker å ta mastergraden i akupunktur har nå mulighet til å søke direkte på slike tilbud i andre land som tilbyr dette, eller tverrfaglige mastergrader ved universitet og høyskoler i Norge, vær oppmerksom på at ikke alle har rullerende studentopptak.

Fullverdig undervisning i akupunktur
Akupunkturhøyskolen med rullerende studentopptak, har som hovedmål å utdanne reflekterte yrkesutøvere, som kan gjennomføre akupunkturbehandling hovedsakelig basert på Tradisjonell Kinesisk Medisin (TKM), men også basert på nyere moderne metoder fra relevant vitenskapelig forskning samt ny kunnskap og erfaring innen faget. Eksempel på nyere kunnskap er triggerpunktbehandling av muskel- skjelettlidelser, som også kalles myofascielle smertetilstander. Akupunktørene skal kunne samarbeide godt med annet helsepersonell.
Våre studenter får omfattende undervisning i akupunkturfaget, med grundig teoretisk og praktisk opplæring. Den kliniske delen av studiet er meget godt ivaretatt gjennom undervisning i mindre grupper, samt individuell veiledning ved høyskolens egen studentklinikk som er åpen for pasienter og studenter 4 dager i uken. Vi har Rullerende studentopptak.

Studieavgift
AKHS har fått spørsmål om hvorfor studieavgiften er dyrere enn ved andre skoler i landet.
Vi gjør oppmerksom på at alle eksamensavgifter for 3 år fulltidsstudium inngår i studieavgiften.
Tar man studiet på deltid over lengre tid, blir den årlige studieavgiften tilsvarende mindre.

Det som kommer i tillegg er et påmeldingsgebyr på kr 3.000 for alle opptatte studenter, samt årsavgift til Studentsamskipnaden (se under).
Studietur til Kina er frivillig ved denne høyskolen, og kostnader til denne kommer utenom.
Studenter med fritak for moduler, får et økonomisk fritak for disse.
Bachelorstudiet i akupunktur gir grunnlag for lån og stipend hos Lånekassen.
For mer informasjon fra lånekassen, gå videre inn på lånekalkulatoren som kan vise deg hvor stor del av ditt eventuelle lån som blir gjort om til stipend.

Studentdemokrati
Hver klasse velger en representant til Studentutvalget. Studentutvalget velger en leder som også sitter i alle utvalg ved høyskolen. Studentene har på denne måten innflytelse på sin egen studiesituasjon.

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SIO)
Akupunkturhøyskolen er fra og med studieåret 2009/2010 medlem av Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus. Medlemskap i SIO innebærer at våre studenter får en rekke fordeler som tilgang til studentbolig, redusert pris på trening, karrieresenter, barnehage, helsetjenester osv.

Medlemskap i Akupunkturforeningen (tidl. NAFO)
Etter endt bachelorstudium er du kvalifisert for kandidatmedlemskap i Akupunkturforeningen med mulighet for å praktisere akupunktur. Medlemskapet omgjøres til fullverdig status etter gjennomført eksamen i 50 ekstra studiepoeng i medisinske fag.

Studietur til Kina
Akupunkturhøyskolen arrangerer studietur til Nanjing University of Chinese Medicine som vi har hatt et nært samarbeid med i over 20 år. Universitetet er et av WHOs (verdens helseorganisasjon) fire samarbeidssentra for kinesisk medisin i Kina. Studieturen omfatter en ukes rundreise og fire ukers klinisk praksis med veiledning i smågrupper på sykehus samt undervisning.
Studieturen er ikke obligatorisk, men gir en unik opplevelse og erfaring for dem som velger å reise.