Akupunktur høyskolen godkjent av ERASMUS

Akupunktur høyskolen er godkjent av Erasmusprogrammet. Erasmus er EUs program for samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Europa og er en del av EUs program for livslang læring (LLP). Det åpner for spennende nye muligheter for utveksling.

akupunkturVi jobber med å få på plass avtaler, og vil legge ut nærmere informasjon når vi vet mer. Vi regner med at dette vil ta noe tid.

Deltagelse i programmet krever et Erasmus University Charter. Institusjonene søker om dette hos EU-kommisjonen.
Erasmus har som hovedmålsetting å støtte oppbyggingen av Europa som et attraktivt område for høyere utdanning og å underbygge bidraget høyere akupunktur utdanning og yrkesutdanning har innenfor denne nyskapingsprosessen. Gjennom programmet ønsker man også å:
• Forbedre kvaliteten og øke volumet innenfor student- og lærermobilitet i Europa for å nå målet om tre millioner Erasmus-studenter innen 2012.
• Forbedre kvaliteten og øke volumet i det multilaterale samarbeidet mellom høyere akupunktur utdanningsinstitusjoner i Europa.
• Øke graden av transparens og kompatibilitet mellom høyere utdanning og kvalifikasjoner i yrkesutdanningen i Europa.
• Forbedre akupunktur kvaliteten og øke aktiviteten når det gjelder samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner og bedrifter.
• Forenkle utviklingen av nyskapende praksis i utdanning og opplæring på høyere nivå og overføringen av disse, inkludert fra et land til andre.
• Støtte utviklingen av nyskapende IKT-basert akupunktur innhold, tjenester, pedagogikk og praksis for livslang læring.
Hvem kan delta?
Følgende personer og organisasjoner kan delta:
• Alle kategorier studenter og lærlinger innenfor høyere akupuntur utdanning og opplæring.
• Høyere utdanningsinstitusjoner.
Akupunktur
• Lærere, veiledere og annet personale ved disse institusjonene.
• Organisasjoner og deres representanter involvert i høyere utdanning, inkludert relevante student-, universitet- og lærer-/veilederforeninger.
I tillegg kan også følgende typer organisasjoner delta under spesielle vilkår:
• Bedrifter, foreninger og andre representanter for arbeidslivet.
• Offentlige og private organisasjoner, inkludert ideelle organisasjoner og NGOer som er ansvarlige for organisering og formidling av utdanning og opplæring på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.
• Forskningssentre og organ som har befatning med livslang læring.
• Organ som tilbyr veiledning-, rådgivning- og informasjonstjenester.
Aktiviteter
Følgende aktiviteter støttes av Erasmus-programmet:
• Individuell mobilitet

o Studentmobilitet til høyere utdanningsinstitusjoner og praksisutplassering i bedrifter, opplæringssentre, forskningssentre eller andre organisasjoner (Erasmus-studenter).
o Lærermobilitet til høyere utdanningsinstitusjoner med formål å undervise eller få opplæring ved en partnerinstitusjon.
o Mobilitet med opplærings- eller undervisningsformål for andre akupunktur ansatte ved høyere utdannings- institusjoner eller for ansatte i bedrifter.
o Erasmus intensive program.
• Utvikling av partnerskap
• Multilaterale prosjekt
• Erasmus tematiske nettverk
• Andre initiativ som fremmer målsettingene i Erasmus ( accompanying measures)